2013-05-24

Prioritera familjeplanering i biståndsarbetet!


Detta är en motion till Folkpartiets landsmöte i november 2013

Yrkandet:

Tillför i partiprogrammet under rubriken ”Global utveckling” en punkt med lydelse ”I biståndet skall familjeplanering åter få en hög prioritet och inriktas på de många länder som alltjämt har en så kraftig befolkningstillväxt att välfärdsutvecklingen äventyras”

Bakgrund
Världen står inför extrema utmaningar när det gäller klimatutveckling, livsmedelstillgång, allmän resursbrist och en accelererande negativ påverkan på det livsuppehållande naturliga systemet.”Hålet” efter fossila energikällor - idag ca 80% av världens energiförbrukning -, som sinande olje- och gastillgångar och den av klimatskäl nödvändiga utfasningen av kolkraft innebär, kommer att sätta press på försörjningssystemen på alla plan.

Även med stor tilltro till teknologisk utveckling i form av förnyelsebara energikällor och/eller kärnkraft är det svårt att se hur ”livsutrymmet” skall räcka till för fortsatt materiell tillväxt i i-världen och starkt befogade krav på välfärdsökning i u-världen. Ekvationen blir ännu svårare i ljuset av en fortsatt ökning av världens befolkning. Tillväxten är i dag ca 80 miljoner nya världsmedborgare per år. De barn som föds idag kommer att behöva dela jordens resurser med 9-10 miljarder andra (jämfört med 7 idag).

Förhoppning att växande välfärd i sig leder till lägre födelsetal kommer på skam om den ökade välfärden inte inträffar. Vatten, åkermark, skog, fosfor, kväve, energi och inte minst livsmedel blir bristfaktorer som kommer att motverka utveckling av välfärd. En minskad befolkningsökning - eller t.o.m. en minskad världsbefolkning – ökar sannolikheten för att ekvationen skall gå ihop. Det är kvinnor och barn i de mest utsatta områdena som drabbas först och mest när bristerna materialiseras. Insatser för familjeplanering är ett kostnadseffektivt sätt att minska lidande och skapa förutsättningar för välfärdsutveckling.

Sverige bör åter prioritera familjeplanering i sitt biståndsarbete. Det handlar om att ge kvinnor utbildning, rättighet och möjlighet att själva bestämma över sitt barnafödande. Mer än en miljard kvinnor saknar tillgång till fungerande preventivteknik. I dag utgör området ”reproductive and sexual health” ca 4% av det samlade biståndet från SIDA och UD. I den ”skärven” inkluderas insatser för AIDS-bekämpning och minskad mödra- och barnadödlighet. En mycket liten andel ägnas således åt direkta, målinriktade insatser för att minska befolkningstillväxten. Sverige har goda förutsättningar att göra skillnad i detta avseende. I Sverige finns en stolt tradition inom området eftersom vi inte lider av de religiösa och kulturella blockeringar som ofta hindrat effektiva insatser från FN och dess organ.Genomför skatteväxling på allvar!


Detta är en motion till Folkpartiets landsmöte i november 2013

Yrkandet:
Tillför i partiprogrammet ”För att skapa hållbar utveckling utan arbetslöshet och fortsatt resursnedbrytning skall en omfattande skatteväxling genomföras från belastning på mänskligt arbete till ökat uttag på energi – särskilt fossil -, ändliga råvaror och miljöskadliga produkter"

Bakgrund
Planetens resurser och naturens motståndskraft håller på att uttömmas. Fortsatt global befolkningstillväxt och berättigade krav på ökad välfärd från miljarder människor accentuerar detta dilemma. Mantrat att ständig tillväxt skapar resurser för välstånd håller inte längre. Fortsatt jakt på oreflekterad materiell tillväxt innebär ökad fart mot sammanbrott i det livsuppehållande naturliga systemet. Detta gäller särskilt den högkonsumerande världens länder – varav Sverige är ett – där varje individ ger upphov till många gånger större resursförbrukning och miljö/klimat- påverkan än världsgenomsnittet, för att inte tala om jämfört med den nivå som en uthållig värld kan klara av.

En minskad materiell tillväxt leder inte till recession och arbetslöshet. En systematisk och långtgående skatteväxling från arbete till materiell konsumtion verkar i motsatt riktning. Det blir fler jobb och en mer hållbar utveckling med ramar som gynnar arbetsutbud/efterfrågan och håller tillbaka resursslöseri. Som liberaler tror vi på individens fria val inom ramen för tydliga ekonomiska styrmedel. Skatteväxling innebär just det.

Det ”hot” mot internationell konkurrenskraft som ofta framhålls som motargument bygger på antagandet att vi är beroende av billiga råvaror och billig energi. I dagens läge är vi minst lika beroende av rimliga arbetskraftkostnader, god utbildning och konkurrenskraftig tjänsteproduktion. Om man väljer att genomföra en stor el av skatteväxlingen inom MOMS-systemet (från tjänstemoms till energi/varumoms) berörs f ö inte den internationella konkurrenskraften.

En tankemodell för fortsatt utredning: ”Flytta” ett stort antal miljarder (100, 200) från skatt mm på arbete till skatt mm på materiella resurser. Genomför detta i flera steg med klar angivelse av färdriktning och tidsplan

För att undvika fusk, ineffektiv bidragsoptimering, byråkrati, politisk ”klåfingrighet” och oklarhet bör maximal tydlighet/enkelhet eftersträvas samt undantag och subventioner undvikas.

Med en genomgripande skatteväxling blir resurskrävande och/eller skadliga verksamheter dyrare och personalintensiva verksamheter billigare. Med marknadsekonomi och individernas fria val kan detta förväntas leda till:

* Bättre och mer resurssnåla produkter (”slit-och-släng” och långa frakter blir dyrare)

* Mer och bättre närservice (dyr personal och billiga transporter har format vårt samhälles fysiska struktur)

* Mer underhåll, reparation och återvinning (det lönar sig och blir billigare)

* Ökad sysselsättning i privat och offentlig tjänstesektor (mer ”vård-skola-omsorg”)


Sammantaget leder detta till ett samhälle med uthållighet, bättre service och ökad livskvalitet.